Tuesday, 6 July 2010

Blog Newydd!

Helo bawb! Rwy' wedi lansio blog newydd http://aberllwchwr.blogspot.com/ sy'n cymryd lle hwn am y tro. Yno byddaf yn rhoi'r byd yn ei le o safbwynt y De Orllewin. Bydd rhai sylwadau yn fwy cyffredinol na’i gilydd ond canolbwyntio ar wleidyddiaeth cig a gwaed sydd yn effeithio yn uniongyrchol ar bobl o’m cwmpas i yw'r bwriad.

Sunday, 4 April 2010

Dafydd Wigley: Gall Myfanwy adennill miliynau coll Llanelli

‘Roedd Llywydd Anrhydeddus Plaid, Dafydd Wigley, yn Llanelli ddoe i drefnu sut y byddai ethol Dr. Myfanwy Davies yn AS y dref yn rhoi’r siawns i gymunedau Llanelli ennill y miliynau y mae ar Lywodraeth Llundain iddynt.

Mae Plaid wedi bod yn ymgyrchu am flynyddoedd dros gynhaliaeth deg i Gymru o San Steffan. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf mae dau ymchwiliad annibynnol wedi dod i’r casgliad bod Cymru’n derbyn llawer iawn rhy ychydig o arian. Dros10 mlynedd dylai cymunedau Llanelli fod £240 miliwn yn gyfoethocach.

Gyda’r rhan fwyaf o bolau piniwn nawr yn rhagweld Senedd grog, a disgwylir i’r Blaid a Phlaid Genedlaethol yr Alban ennill y nifer fwyaf erioed o seddau, byddai’r grŵp mewn sefyllfa allweddol i gael chwarae teg i Lanelli.

Cyfarfu Mr Wigley gynghorwyr lleol ac arweinyddion y gymuned ym mwyty La Caprice a bu’n siarad â masnachwyr ym Marchnad Llanelli ynglŷn â ffyrdd o dynnu pobl i ganol y dref.
Dywedodd Mr Wigley:
“Gyda’r polau piniwn i gyd yn argoeli y bydd senedd grog, mae’r etholiad hwn yn dwyn atgofion i fi. ‘Roeddwn lawer iau a llai hirben na Myfanwy y tro diwethaf i ni gael senedd grog ac yr oeddwn yn aelod o dîm trafod y Blaid”.
“Y pryd hynny, ‘roeddem ni wedi ennill iawndal oddi wrth y Llywodraeth i’r glowyr hynny oedd yn anabl fel canlyniad i’r llwch ar eu hysgyfaint”.
“Y tro hwn, gyda grŵp llawer mwy a gyda thrafodwyr pen caled, profiadol fel Myfanwy, byddwn yn gofyn am ariannu teg i Gymru fel tâl am ein cefnogaeth i’r Llywodraeth nesaf ar faterion fel y gyllideb”.
“Mae’n hen bryd bod Llanelli’n cael chwarae teg o Lundain ac yn hen bryd danfon AS i Lundain a fydd yn rhoi anghenion Llanelli yn gyntaf”.


Ychwanegodd Myfanwy:

“Ar yr union ddiwrnod y mae’r Blaid Lafur, er mwyn rhoi hwb i’w cyflwr egwan, wedi dod â Tony Blair yn ôl, a hwnnw’r mwyaf ei anfri o wleidyddion Prydain, mae wedi bod yn bleser mawr iawn i fi groesawu Dafydd Wigley i Lanelli”.
Os gall unrhyw un ddangos sut y gall cymunedau Cymru elwa o gael AS Plaid, Dafydd yw hwnnw”.

“Nawr ein bod yn edrych ymlaen at senedd grog, ‘rwyf am fedru brwydro i gael y gynhaliaeth sydd ei hangen ar Lanelli, y gynhaliaeth a wrthodwyd i ni am gynifer o flynyddoedd”.

"Pa beth bynnag a fyddant yn ei ddweud mor agos â hyn at etholiad, mae’r ddwy brif blaid yn cynllunio toriadau. Trwy gael ariannu teg yn unig, medrem amddiffyn ein hysgolion, ysbytai a chartrefi gofal a chynorthwyo twf ein heconomi leol”.

Tuesday, 30 March 2010

Mae Myfanwy a Helen Mary’n croesawu’r newid llwyr ynglŷn â chefnogaeth i’r hŷn a’r anabl yn dilyn pwysau gan Y Blaid

Mae Dr. Myfanwy Davies, darpar ymgeisydd Y Blaid yn Llanelli, a Helen Mary Jones, AC lleol Y Blaid, wedi croesawu’r newid llwyr gan y Blaid Lafur ynglŷn â’r gefnogaeth i bobl hŷn anabl. Cyn hyn bu’r Lwfans Gweini a’r Lwfans Byw i’r Anabl dan fygythiad er mwyn talu am gynlluniau Llywodraeth yn Lloegr.

Mae’r Llywodraeth wedi addo nawr na fwriedir eu newid mwyach yn y Senedd nesaf.

‘Roedd Myfanwy a Helen Mary wedi cefnogi ymgyrchwyr anabledd a phensiynau lleol wrth frwydro yn erbyn y bygythiad ac wedi gweithio’n glos gyda’u cyd weithwyr yn Y Blaid yn San Steffan i wrthwynebu’r newidiadau hyn a fyddai wedi golygu bod miloedd o bobl hŷn a bregus yn Llanelli ar gyfartaledd rhwng £65 a £75 yr wythnos yn waeth eu byd.

Dywedodd Dr. Davies:


“Nid cyn pryd mae’r newid llwyr hwn yn digwydd - er y byddai rhai’n dueddol o gwestiynu ei amseriad yn union cyn etholiad cyffredinol”.

Ar draws Llanelli mae 4,000 o bobl yn dibynnu ar Lwfans Gweini tra bo 8,000 yn dibynnu ar Lwfans Byw i’r Anabl.


“Mae’r bobl hyn i gyd naill ai’n anabl neu dros 65 mlwydd oed, y grwpiau lleiaf abl i fyw ar eu pennau eu hunain a gofalu amdanynt eu hunain.

Mae’r cynigion a wnaeth Llafur yr haf diwethaf yn rhoi pwysau anferth ar ein pobl fwyaf bregus. Mae’n gwbl anghywir bod cymaint ohonynt a’u teuluoedd wedi gorfod byw gyda’r ansicrwydd ynglyn â sut y medrent fyw’n annibynnol pe bai’r gynhaliaeth hon yn cael ei dwyn oddi arnynt”.

“’Roedd yn annerbyniol bod y Llywodraeth wedi awgrymu’r toriadau creulon hyn yn y lle cyntaf”.

“Dydyn nhw ddim yn gwneud ffafr â’n pobl fwyaf bregus trwy symud y bygythiad a ddaeth oddi wrthynt hwy eu hunain”.

Ychwanegodd Helen Mary:

“’Rydym wedi ymladd y newidiadau hyn byth oddi ar iddynt gael eu hawgrymu gyntaf a buom yn cefnogi grwpiau iawnderau’r anabl a phensiynwyr yn lleol trwy roi pwysau ar y Llywodraeth i newid eu meddwl”.

“Mae’n amlwg bod y pwysau cyfunol wedi helpu’r Llywodraeth tuag at y trawsnewidiad munud olaf hwn”.

“Ni ddylai fod angen i ni amddiffyn cynhaliaeth y mwyaf bregus ond, tro ar ôl tro, bu rhaid i ni wneud hynny. Mae angen i benderfyniadau ynglyn â chynhaliaeth i’n pobl fwyaf bregus gael eu gwneud gan y Cynulliad yng Nghaerdydd fel y gallwn osgoi’r trallod i gynifer o bobl hŷn ac anabl a ddeuai trwy’r toriadau creulon hyn a fwriadwyd gan Lafur yn y lle cyntaf”.

Tuesday, 23 March 2010

Myfanwy a Helen Mary’n cefnogi busnesau lleol gan ddweud, ‘Rhaid gohirio’r codiad mewn treth ar danwydd’

Mae Myfanwy Davies, Plaid Cymru a Helen Mary Jones wedi galw heddiw (23/03), cyn Cyllideb Dydd Mercher, am rewi‘r codiad sylweddol mewn treth ar danwydd.

Mae treth ar danwydd i godi 2.55 ceiniog am bob litr o Ebrill 2010 (1% yn uwch na chwyddiant). Bydd hyn yn costio £200 ychwanegol i deulu cyffredin ac achosi trafferthion pellach i fusnesau bach sydd eisoes yn gwingo dan drethi tanwydd uwch. Mae Plaid wedi haeru y dylid gohirio’r codiad treth sylweddol hwn.

Mae cyrff ymgyrchu fel Cymdeithas Gludiant Ffyrdd wedi dod allan mewn cefnogaeth i alwadau’r Blaid am reolydd treth tanwydd teg. Dan gynllun o’r fath byddai codiad annisgwyl mewn pris petrol yn arwain at rewi treth tanwydd.

Mae Aelodau Seneddol o’r Blaid a Phlaid Genedlaethol Yr Alban wedi gosod datganiad swyddogol ar y bwrdd yn annog rhewi treth tanwydd ac yn galw eto am sefydlu rheolydd treth tanwydd.

Dywedodd Arwyn Price o gwmni bysys Gwynne Price yn Nhrimsaran:

“Bu hwn yn fusnes i’n teulu ni ers 1956 a phrin y gwelwyd amser caletach. Derbyniais y prisiau disel newydd y bore ‘ma ac, hyd yn oed gyda disgownt-swmp, byddwn yn talu bron 10% yn fwy nag ym Mis Mehefin llynedd a hynny cyn y codiad treth".

"Mae’r Llywodraeth eisoes yn codi costau tanwydd yn uwch na graddfa chwyddiant. Pan fo cost tanwydd yn codi fel y mae, y peth lleiaf allan nhw ei wneud yw rhewi’r codiad yn y dreth. Oni wnân’ nhw ail feddwl yn Y Gyllideb yfory, fe fydd pethau hyd yn oed yn fwy anodd arnom ni”.

Ychwanegodd Myfanwy:

“Ein cymunedau ni yn Llanelli a’r cylch fydd yn teimlo gwasgfa’r codiad sylweddol hwn mewn pris tanwydd. Mae teuluoedd sydd yn gweithio’n galed yn ei chael hi’n anodd rhedeg car, ond mae’r trethi tanwydd rhyfeddol o uchel hyn yn cael effaith ar y prisiau yn ein siopau hefyd gyda chostau cludo bwyd a chynhyrchion eraill iddynt yn codi. Mae ein busnesau lleol, fel Cwmni Bysiau Gwynne Price a’n llu o gwmnïau tacsis, yn cyfrannu’n enfawr at ein heconomi lleol a bydd hi hyd yn oed yn fwy anodd iddynt gael y ddau ben llinyn ynghyd".

"Wedi blwyddyn o weld prisiau tanwydd yn saethu i fyny, mae’n gwbl anghyfrifol i ychwanegu at y baich sy’n wynebu busnesau lleol a theuluoedd sy’n gweithio. Unwaith eto, mae Llywodraeth Lafur heb unrhyw ddealltwriaeth o gymunedau fel ein un ni”.

Ychwanegodd Helen Mary Jones AC Llanelli:

“'Dyw hyn yn ddim byd ond cosbi pobl gyffredin am fethiant cyfundrefn fancio yr oedd llywodraeth Llundain wedi helpu ei chreu. Yn syml iawn, ymddengys nad yw ein ffrindiau yn Llundain yn deall effaith mae’r codi mewn prisiau tanwydd yn ei gael ar bobl gyffredin a’r cymunedau.”

Ychwanegodd Elfyn Llwyd AS, Arweinydd y Blaid yn San Steffan:

“Mae codiadau mewn treth ar danwydd yn parlysu diwydiant yn barod - ond mae hefyd yn faich annheg ar deuluoedd caled eu byd, busnesau bychain, ardaloedd gwledig yn arbennig a, hefyd, bydd hyn yn ergyd fawr iawn i sectorau megis y gwasanaethau brys".

"Parhawn i ymladd y codiad tanwydd hwn a pharhawn i annog dod i mewn â rheolydd treth tanwydd yn ystod Y Gyllideb i sicrhau sefydlogrwydd mewn pris yn ogystal â threthi tanwydd is.”

Mae Plaid Cymru wedi ymgyrchu dros gyfnod hir am beirianwaith newydd i gapio prisiau petrol. Gyda’r SNP cyflwynwyd cynnig i wella’r Mesur Cyllid i greu rheolydd Trethi Tanwydd yn 2008 ond pleidleisiodd Llafur yn ei erbyn.

Cefnogir rheolydd o’r fath gan leisiau blaengar diwydiant, megis Cymdeithas Gludiant Ffyrdd. Dan gynllun felly, byddai codiad annisgwyl mewn prisiau petrol yn arwain at rewi treth ar danwydd.

Wednesday, 17 March 2010

Myfanwy a Helen Mary yn mynd â’r frwydr i arbed Clwb Bingo Llanelli i Lundain

Mae darpar ymgeisydd seneddol Plaid dros Lanelli, Myfanwy Davies a’r AC Helen Mary Jones, yn cefnogi’r chwaraewyr Bingo yng Nghlwb Bingo Argos yn Llanelli fel y gofynnant i’r Canghellor gymryd y cyfle olaf i ddileu codiad treth o 15 i 20% ar Fingo a allai beryglu dyfodol y clwb.

Yfory (18/03), bydd Myfanwy yn ymuno â chwaraewyr Bingo o Lanelli fel y cyflwynant dros 500 o lythyron wedi’u llofnodi oddi wrth bobl leol yn Llanelli i swyddogion y Trysorlys yn San Steffan. Mae’r llythyron, a baratowyd gan Myfanwy a Helen Mary, yn gofyn i’r canghellor ddefnyddio Cyllideb y Gwanwyn ar Fawrth 24ain, i ddileu’r codiad treth.

Mae chwaraewyr Bingo Llanelli yn bwriadu gwisgo fel cennin Pedr a pheli bingo enfawr a byddant yn protestio yn erbyn y codiad treth yn Sgwâr y Senedd o 2.15 prynhawn yfory. Gobeithiant gyflwyno’r llythyron i’r Trysorlys yn hwyrach yn y prynhawn.

Meddai Myfanwy: “Y peth olaf mae Llanelli eisiau yw colli Clwb yr Argos. Mae’n fan cyfarfod a chymdeithasu, yn enwedig ar gyfer pobl hŷn ac mae’n darparu swyddi yn y canol tref. Fel llawer o fusnesau canol tref, mae’r cwsmeriaid sy’n mynychu Clwb yr Argos wedi lleihau ac ar adeg fel hon, mae’n haeddu cymorth oddi wrth y Llywodraeth - nid y codiad treth annheg hwn.
Rwy’n gobeithio y cymer y Canghellor y cyfle olaf hwn i ddangos ei fod yn deall cymunedau fel ein rhai ni.”

Meddai Helen Mary: “Mae’r dreth hon yn un annheg ar bleser pobl. Mewn amserau caled y gwelwch chi beth yw blaenoriaethau’r Llywodraeth. Mae gan y Llywodraeth Lafur a’i Haelod Seneddol lleol, a bleidleisiodd i gadw’r codiad treth yr haf diwethaf, flaenoriaethau sy’n wahanol iawn i’n rhai ni. Ond gobeithiwn y bydd y llythyron yn dangos i’r Canghellor y teimladau dwys yn erbyn y dreth.”

Meddai Nigel Griffiths, Rheolwr Clwb yr Argos: “Rydym yn gobeithio’n fawr iawn y bydd y Llywodraeth yn ailfeddwl ac yn penderfynu peidio â chodi’r dreth. Wedi’r cyfan, os llwydda i ddifetha’n busnesau, ni fydd yn gallu casglu’r dreth o gwbl.”

Tuesday, 9 March 2010

Myfanwy a Helen Mary yn cefnogi chwaraewyr bingo yn Llanelli yn yr ymgyrch yn erbyn treth annheg

Mae Myfanwy Davies Ymgeisydd Seneddol Plaid yn Llanelli a AC lleol Helen Mary Jones yn cefnogi ymgyrch chwaraewyr Bingo, yng nghlwb bingo'r Argos Llanelli ,wrth iddynt ofyn i’r canghellor i ail ystyried y codiad treth ar bingo - a fyddai’n gosod dyfodol y clwb mewn peryg. Bu Myfanwy yn ymweld â Chlwb Bingo’r Argos nos Lun Mawrth 1af i drosglwyddo llythyron, i’w harwyddo gan yr aelodau, i’w hanfon at y Canghellor.

Yr haf diwethaf cyhoeddodd y llywodraeth Lafur gynnydd difrifol yn y dreth ar Bingo, tra bod trethi ar ffurf eraill o hap chwarae yn aros yr un fath. Teithiodd chwaraewyr bingo Llanelli i lawr i Sansteffan i brotestio yn erbyn hyn. Fe wnaeth Myfanwy ac ASau Plaid Cymru gyfarfod â ‘r protestwyr gan gynnig cefnogaeth. Yn wahanol i’r hyn wnaeth AS Llafur Llanelli, sef pleidleisio dros godi’r dreth tro ar ôl tro, mae Aelodau Seneddol y Blaid wedi pleidleisio yn erbyn y dreth annheg yma ar hyd yr adeg.

Fodd bynnag mae’r dreth ar Bingo yn dal i gynyddu o 15-20% ac fe fydd hyn yn effeithio’n arw ar glybiau megis yr Argos yn Llanelli. Mae gan y Canghellor un cyfle olaf i ail edrych ar y sefyllfa sef yn y Gyllideb yn y Gwanwyn, ac felly mae Myfanwy a Helen Mary am sicrhau ei fod yn deall pryderon y gwrthwynebwyr yn glir cyn ei fod yn gwneud unrhyw benderfyniadau .

Dywedodd Myfanwy: “Y peth diwethaf sydd ei angen ar Lanelli yw colli Clwb yr Argos. Mae yn fan cyfarfod a chymdeithasu, yn enwedig i’r bobl hŷn, ac mae’n rhoi gwaith yng nghanol y dref. Yn debyg i nifer o fusnesau canol y dref mae Clwb yr Argos wedi gweld llai o gwsmeriaid yn dod yno, ac ar adeg fel hyn mae angen help gan y llywodraeth - nid y dreth annheg yma.

Pam y dylai casinos yn Llundain gael eu trethi ar y raddfa wreiddiol a dyfodol clwb yr Argos bod mewn perygl? Rwyf i’n gobeithio y bydd y Canghellor yn cymryd y cyfle olaf yma i ddangos ei fod yn deall pobl a chymunedau fel ni.”

Dywedodd Helen Mary : “Mae hyn yn dreth hollol annheg ar fwynhad pobl. Mewn amseroedd caled fel hyn mae yn bosib gweld yn union beth yw blaenoriaethau llywodraeth. Mae gan y Llywodraeth Lafur a’i AS lleol, a bleidleisiodd i gadw codiad yn y dreth, blaenoriaethau hollol wahanol i ni. Ond, y gobaith yw, y bydd y llythyron i’r Canghellor yn dangos yn glir cymaint yw’r teimladau ynglŷn â hyn ac y bydd yn ail-ystyried gosod y baich ychwanegol yma ar un o fusnesau allweddol ein tref”.

Dywedodd Nigel Griffiths, Rheolwr Clwb Bingo yr Argos: “Mae'r rhain wedi bod yn amseroedd anodd iawn, yn enwedig yn ystod mis Ionawr, lle roeddem yn gweld tipyn llai o’n cwsmeriaid arferol. Gobeithiwn yn fawr y bydd y Canghellor yn ail feddwl ynglŷn â chodi’r dreth. Wedi’r cyfan, os bydd yn llwyddo i gau ein busnesau ni, fydd e’ ddim yn gallu casglu’r dreth beth bynnag”.

Mae copϊau o’r llythyr wedi eu gadael yng Nghlwb yr Argos a byddant yn cael eu cyflwyno i Elfyn Llwyd, Arweinydd Grwp Senoddol Plaid Cymru pan y mae’n ymweld â Llanelli Dydd Llun nesaf (15ed).

Monday, 22 February 2010

Myfanwy a Helen Mary yn gwthio yn San Steffan a Chaerdydd am atebion hirdymor

Mae Myfanwy Davies, Darpar Ymgeisydd Seneddol y Blaid i Lanelli, a’r AC lleol Helen Mary Jones, wedi bod yn gwthio am atebion hirdymor i’r problemau llifogydd yn Llanelli. Mae preswylwyr yn aml yn dioddef o lifogydd gan fod y sustem garthffosiaeth heb ddigon o allu i ddraenio’r dŵr glaw ychwanegol yn ystod tywydd gwael.

Cyfarfu Myfanwy a Helen Mary ag uwch-reolwyr Dŵr Cymru ar yr 17eg o Dachwedd a dywedwyd wrthynt fod gan y cwmni gynlluniau i fuddsoddi i fyny at £6 miliwn o bunnoedd mewn adeiladu ffosydd draenio dŵr storm yn Llanelli. Byddai’r cynlluniau hyn yn gwella’r draeniad, yn ystod ac ar ôl glaw trwm. Fodd bynnag, yn hwyrach yn y mis ar 26ain o Dachwedd, cyhoeddodd Ofwat gyfyngiadau ar brisiau dŵr sydd yn debygol o fod wedi effeithio ar y cynlluniau ac ar Ionawr 14eg, rhyddhawyd ffigwr o £2.7 miliwn gan Ddŵr Cymru ar gyfer buddsoddiad yn y cynllun draenio dŵr storm yn Llanelli.

Mae Dŵr Cymru yn gwmni dielw felly mae’r elw a wneir i’w ddefnyddio i gynnal y rhwydwaith mewnol ac i atal llifogydd. Tra gellir arbed arian drwy weithio’n fwy effeithiol, y mae yna bryderon difrifol ynglŷn ag effaith y penderfyniad ar brisiau dŵr gan Ofwat ar y cynlluniau hynod bwysig hyn i Lanelli.

Cysylltodd Myfanwy gydag Elfyn Llwyd AS, arweinydd Grŵp Seneddol Plaid Cymru i ofyn iddo godi’r mater gyda’r Ysgrifennydd Gwladol, Peter Hain. Gofynnodd Mr Llwyd iddo a oedd yn cytuno y dylid caniatáu i Ddŵr Cymru fuddsoddi mewn rhwydwaith mewnol, megis y gwaith atal llifogydd a drefnwyd i Lanelli ond sydd yn debygol o fod wedi ei gwtogi yn sgil penderfyniad Ofwat ynglŷn â gwerth am arian.

Ni wnaeth AS Llafur Llanelli Nia Griffiths, a oedd yn bresennol, unrhyw sylw ar y drafodaeth.Meddai Myfanwy : “Rydw i’n falch iawn fod Mr. Llwyd wedi gallu ymateb mor gyflym i’n pryderon. Mae llifogydd yn beth ofnadwy sy’n digwydd yn amlach o hyd ar draws Llanelli.

Rwy’n croesawu cynlluniau presennol Dŵr Cymru ar gyfer buddsoddi yn Llanelli. Bydd bron i dair miliwn o fuddsoddiad yn ein draeniau dŵr storm yn gwneud gwahaniaeth a gobeithiaf y gellir ychwanegu at y swm. Mae yna ofnau am effeithiau posib penderfyniad Ofwat ar y rhaglen ehangach o fuddsoddiad a ddisgrifiwyd i Helen a finnau. Rydym yn hapus iawn i drafod y ffigurau union gyda rheolwyr Dŵr Cymru sydd yn rhyfeddol o dawedog ynglŷn â’r drafodaeth yna erbyn hyn. Wrth gwrs, rydym yn sensitif i’w hangen i osgoi gwrthdaro gydag Ofwat.

Ein bwriad yw sicrhau bod Llanelli yn cael y buddsoddiad y mae hi ei angen. Ni all fod yn iawn fod Dŵr Cymru yn cael ei reoli yn yr un modd â chwmni sy’n cael ei redeg gan gyfranddalwyr oherwydd, fel cwmni dielw, y mae’n rhaid iddo ddefnyddio incwm cwsmeriaid i gynnal, cadw a gwella draeniau fel y rhai y mae eu hangen yn Llanelli.

Mae’n edrych yn debyg iawn fod gwaith atal llifogydd yn ein hardal ni yn cael ei wrthod gan reolwyr sy’n beirniadu cwmni tra gwahanol

Drwy weithio gyda Helen Mary a Grŵp Seneddol y Blaid rydw i’n gobeithio y byddwn yn gallu delio â’r llanast hwn ac atal llifogydd yma ac ar draws Cymru ”


Meddai Helen Mary : “Mae’r cam cyntaf wedi’i wneud i ganiatáu i Ddŵr Cymru fuddsoddi yn Llanelli fel y’i disgrifiwyd i Myfanwy a finnau cyn y Nadolig. Bûm ar y pwyllgor a sefydlodd Ddŵr Cymru fel Cwmni nad oedd yn gwneud elw, ac felly rydw i wrth fy modd ein bod, o’r diwedd, yn gwneud cynnydd drwy gael buddsoddiad cywir yng Nghymru a’i reoli yn ôl yr hyn y bwriedir iddo’i wneud - sef datblygu a chynnal gwasanaethau da yn yr hirdymor”.


Meddai Elfyn Llwyd : “Mae llifogydd yn gonsyrn mawr yn Llanelli ac mi wn fod Myfanwy wedi cefnogi trigolion lleol wrth ymdrin â materion megis yswiriant ac amddiffyn rhag llifogydd ac mae hefyd wedi bod yn ymwneud â materion lleol hirdymor. Pan wnaeth Myfanwy gysylltu â mi i drafod yr hyn sy’n ymddangos fel cwtogiad sylweddol yng nghynlluniau Dŵr Cymru i ddelio â draeniad dŵr storm, roedd yn glir fod yn rhaid i ni weithredu yn y Senedd i sicrhau bod y cynllun, a chynlluniau eraill tebyg ar draws Cymru, yn cael ei ariannu.

Wrth ystyried difrifoldeb y llifogydd yn Llanelli a’r angen amlwg i edrych ar y ffordd mae Dŵr Cymru yn cael ei reoli, rydw i’n synnu na wnaeth AS Llanelli godi’r mater yma ei hun “